DISCLAIMER MyDutchSpace.com

MyDutchSpace.com kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, materieel CQ immaterieel, als gevolg van
fouten op de website.
Diverse content (zoals artikelen en foto’s) wordt aangeleverd door derden. De uitgever aanvaardt daarom geen
enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden content. Hieronder vallen onder meer het inbreuk
plegen van en op auteursrechtelijke beschermde werk of werken of het in strijd handelen van en/of met
intellectuele eigendomsrechten (van derden). Wel houdt MyDutchSpace.com toezicht op de aangeboden content en
mochten er toch auteursrechtelijke beschermde werk op deze website verschijnen horen wij dit graag zodat deze
content van de website verwijderd zal worden.

Om toegang te krijgen tot de MyDutchSpace.com pagina’s wordt u geacht in te stemmen met de hiernavolgende
voorwaarden. Indien u niet instemt met de hiernavolgende voorwaarden, gelieve dan deze website niet te
gebruiken.

De inhoud van de MyDutchSpace.com website is eigendom van MyDutchSpace.com. Enige rechten welke bij deze niet
uitdrukkelijk toegekend worden zijn voorbehouden. Reproductie, overdracht, verdeling of bewaring van het geheel
of een deel van de inhoud, in enigerlei vorm, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MyDutchSpace.com,
is verboden, tenzij in overeenstemming met de hiernavolgende voorwaarden. MyDutchSpace.com stemt toe dat u
MyDutchSpace.com pagina’s op uw computer doorneemt (“browse”) of kopieën van deze pagina’s afdrukt, enkel voor
uw persoonlijk gebruik en niet voor herverdeling tenzij MyDutchSpace.com hierin schriftelijk toegestemd heeft.
Let er dus op dat MyDutchSpace.com ervan uit gaat dat alle artikelen en media die hier word geplaatst vrij van rechten is.
Ook MyDutchSpace.com kan dus geen Copyright aan deze media toekennen. Dit is dus alleen gericht op de tekst content
en het uiterlijk van de website.

Het gebruik van deze site en de inhoud ervan is toegestaan voor privaat, niet commercieel gebruik. Het gebruik van
pers en andere als publiek gekwalificeerde documenten is toegestaan in publieke mededelingen voor zover de bron
van de informatie vermeld wordt.
Deze site en de inhoud ervan worden ter beschikking gesteld voor uw gemak. De inhoud van de MyDutchSpace.com Web
pagina’s is voorzien op een “as is” en “as available” basis. MyDutchSpace.com garandeert niet dat haar Web pagina’s
ononderbroken of vrij van fouten zijn. MyDutchSpace.com behoudt zich het recht om op elk ogenblik de pagina’s te
wijzigen of de toegang ertoe in te trekken.

GEEN ENKELE WAARBORG, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET HIER INBEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT
WAARBORGEN VAN EIGENDOM OF NIET-INBREUK OF IMPLICIETE WAARBORGEN VAN VERKOOPBAARHEID OF
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT GEGEVEN M.B.T. DE BESCHIKBAARHEID, JUISTHEID,
BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE PAGINA’S. MyDutchSpace.com ZAL NIET AANSPRAKELIJK KUNNEN
GESTELD WORDEN VOOR ENIGE RECHTSTREEKSE, RECHTSTREEKSE, TOEVALLIGE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE,
VOOR GEDERFDE WINST OF VOOR ONDERBREKING VAN COMMERCIELE BEDRIJVIGHEID VOORTVLOEIEND UIT HET
GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DEZE DIENST, ZELFS INDIEN MyDutchSpace.com OP DE HOOGTE
WERD GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. BEPAALDE LANDEN AANVAARDEN DE
UITSLUITING VAN BEPAALDE WAARBORGEN OF AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN NIET, ZODAT DE
BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJKERWIJZE NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DE
AANSPRAKELIJKHEID VANÂ MyDutchSpace.com ZAL IN ZULK GEVAL BEPERKT ZIJN IN DE MATE WAARIN ZULKS BIJ WET
TOEGESTAAN IS.

Om uw toegang te vergemakkelijken, is het mogelijk dat MyDutchSpace.com verbindingen naar sites op het internet
welke eigendom zijn van, of beheerd worden door, derden opneemt. Door de verbinding te maken naar een site van
dergelijke derde, zal u de gebruiksregels van de betreffende site nakijken en aanvaarden alvorens dergelijke site te
gebruiken. U aanvaardt tevens dat MyDutchSpace.com geen controle heeft over de inhoud van een dergelijke site en
derhalve geen verantwoordelijkheid kan aanvaarden voor gegevens gecreëerd of gepubliceerd door dergelijke sites
van derden.

Daarenboven impliceert een verbinding met een niet-MyDutchSpace.com-site niet dat MyDutchSpace.com de site of de
producten of diensten waarnaar verwezen wordt in zulke site van derden goedkeurt.
Door gegevens te bezorgen aan enige van onze servers, bijv. per e-mail of via de MyDutchSpace.com Web pagina’s,
stemt u er in toe dat:
De gegevens geen elementen zullen bevatten welke onwettelijk zijn of anderszins ongeschikt voor publicatie; u zal
alle redelijke inspanningen gebruiken om enige virussen en andere contaminerende of vernietigende onderdelen te
scannen en te verwijderen alvorens enige gegevens te bezorgen. Ook spam of anderszins ongewenste mail is niet
toegestaan.

U bent eigenaar van de gegevens of hebt het onbeperkte recht om ze aan ons te bezorgen en MyDutchSpace.com is
gerechtigd om de gegevens gratis te publiceren en/of de gegevens of enige daarin beschreven concepten in onze
producten te verwerken zonder verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid en u verbindt zich ertoe geen actie tegen
ons te ondernemen m.b.t. gegevens welke u bezorgt en u verbindt zich ertoe ons te vrijwaren indien enige derde
tegen ons actie onderneemt m.b.t. de gegevens welke u bezorgt.

Mocht u copyright media op de website van MyDutchSpace.com tegenkomen zult u dit netjes aan ons melden.
MyDutchSpace.com herziet niet de inhoud geplaatst door gebruikers op haar site (en kan zulks niet doen) en is niet
verantwoordelijk voor zulke inhoud. MyDutchSpace.com mag op elk ogenblik, naar eigen discretie, enige inhoud
geplaatst door gebruikers verwijderen. Andere producten en vennootschapsnamen hierin vermeld, zijn
mogelijkerwijze handelsmerken of handelsnamen van hun respectievelijke eigenaars.

Uw toegang tot deze site kan niet beschouwd worden als de toekenning, op enigerlei wijze, van enige licentie of
gebruiksrecht m.b.t. de merken welke verschijnen op de site, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
MyDutchSpace.com of de derde-eigenaar ervan.

Copyright MyDutchSpace.com alle rechten voorbehouden.